Reklama
Reklama

​Nowy dodatek dla emerytów. Mogą dostać nawet 300 zł miesięcznie

Dodatki do emerytury mogą w znacznym stopniu zwiększyć kwotę świadczenia, jakie otrzymuje senior. Jednym z nich jest tzw. sołtysowe, czyli dodatek, który przysługuje za pełnienie tej funkcji publicznej. Sprawdź, kto jest uprawniony do otrzymania dodatkowych środków i jak złożyć wniosek o dodatek do emerytury.

Sołtys to organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Wybierany jest przez zebranie wiejskie, a jego działalność wspiera rada sołecka. W Polsce jest ok. 40 tys. sołtysów, a połowa z nich to kobiety.

Kto jest uprawniony do dodatku do emerytury dla sołtysów?

Żeby otrzymać dodatek do emerytury dla sołtysów, trzeba spełnić trzy warunki:

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa,
  • pełnić funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż przez osiem lat,
  • uzyskać wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Dodatek do emerytury dla sołtysów wynosi 300 złotych miesięcznie i przysługuje od miesiąca, w którym osoba uprawniona złoży wniosek o jego przyznanie. Dodatkowo kwota świadczenia będzie podlegała waloryzacji.

Co ważne, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa, nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Oznacza to, że świadczenie wypłacane przez KRUS może otrzymać również osoba, która była wybrana jako sołtys na trzy kadencje, ale oddzielone od siebie w czasie. Dodatkowo rodzaj organu podatkowego także nie ma wpływu na wypłatę świadczenia przez KRUS, co oznacza, że może się o nie ubiegać także emeryt pobierający emeryturę z ZUSu czy innego organu rentowego (m.in. Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA).

Dodatek do emerytury dla sołtysów — jak złożyć wniosek?

Bez względu na rodzaj organu rentowego, z którego pobiera świadczenie osoba uprawniona do otrzymania dodatku do emerytury dla sołtysów, musi złożyć wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli KRUS. Może to być oddział regionalny lub placówka terenowa. Należy pamiętać, że musi to być oddział lub placówka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a sam wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego​ z​ tytułu​ pełnienia​ funkcji​ sołtysa można pobrać z oficjalnej strony KRUSu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jak uzyskać zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa?

Zgodnie z wcześniej podanymi wymaganiami zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa powinien wydać wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję. Możliwe jest również inne rozwiązanie, a mianowicie pisemne oświadczenie. Składa je wnioskodawca, który zaświadcza o spełnieniu tego wymogu. Ponadto musi ono zostać potwierdzone oświadczeniami pięciu świadków, którzy w określonym czasie zamieszkiwali w rzeczonym sołectwie. Takie oświadczenie jest równie ważne, co zaświadczenie uzyskane od wójta, burmistrza czy prezydenta.

Zobacz też:

​Prawie 1800 zł dodatku do emerytury. Wystarczy spełnić jeden warunek

​Zapis bankowy to dobra forma zabezpieczenia. Nie tylko dla seniorów

​Gdzie przechowywać testament? Skorzystaj z bezpłatnego rejestru

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | emerytura